Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( dalej: Spółka z o.o.) jest kapitałową spółką handlową. Posiada osobowość prawną oraz odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Spółka z o.o. może być założona przez jednego, dwóch lub więcej wspólników.

Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby.

Jeżeli chcesz zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu to ta forma prowadzenia biznesu może się okazać odpowiednia dla Ciebie.

Wymagany przepisami minimalny kapitał zakładowy Spółki z o.o. wynosi 5.000,00 zł

 

Jak założyć Spółkę z o.o.?

Założenia Spółki z o.o. można dokonać tradycyjnie u notariusza – w formie aktu notarialnego, albo przez Internet, na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Załóż z nami spółkę z o.o.

 

Korzyści z założenia Spółki z o.o. przez system S24

Po pierwsze: formalności związane z rejestracją spółki załatwiasz przez Internet, bez wychodzenia z domu. System S24 jest intuicyjny i prowadzi krok po kroku przez cały proces zawierania umowy spółki i jej rejestracji w KRS.

Po drugie: w systemie S24 są wszystkie standardowe dokumenty, które wypełniasz w elektronicznym formularzu.

No i po trzecie: zapłacisz niższą opłatę sądową: zamiast 500 zł, zapłacisz 250 zł.

 

Poza korzyściami płynącymi z wyboru elektronicznego sposobu zakładania spółki istnieją także pewne ograniczenia.

Założenie spółki przez Internet daje mniejsze możliwości ukształtowania umowy spółki niż w formie tradycyjnej.

Zakładając spółkę elektronicznie nie ma możliwości modyfikacji roku obrotowego – zawsze będzie on pokrywał się z rokiem kalendarzowym.

Kapitał zakładowy spółki zakładanej w S24 musi być wniesiony wyłącznie w pieniądzu, nie ma możliwości wniesienia wkładów w formie aportu.

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z o.o.

Złożenie wniosku o rejestrację spółki w systemie S24 działa podobnie jak złożenie wniosku w CEIDG. Nie trzeba oddzielnie występować o nadanie numerów NIP i REGON – wszystko odbywa się automatycznie.

Dokumentem, który jest niezbędny, aby założyć firmę, jest umowa spółki. W systemie S24  generowany jest szablon tej umowy, który wystarczy wypełnić krok po kroku. Nie ma możliwości dowolnego kształtowania zapisów umowy.

Oprócz wypełnienia i podpisania wzorca umowy spółki – do rejestracji spółki konieczne jest dodanie odpowiednich załączników, których wzorców system teleinformatyczny nie udostępnia.

Dokumenty te należy sporządzić samodzielnie i umieścić je w systemie. Do dokumentów tych należy:

Oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (konieczność załączania zgody nie dotyczy osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia) wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń

Lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Wszystkie osoby podpisujące umowę spółki i biorące udział w jej rejestracji muszą mieć aktywne konto w systemie S24 oraz możliwość złożenia elektronicznego podpisu Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.

Po poprawnym przejściu wcześniejszych kroków system S24 automatycznie przenosi do płatności elektronicznych ePłatności, celem dokonania opłat związanych z rejestracją Spółki.

 

Koszty założenia spółki w systemie S24 to:

wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w wysokości 250 zł. System S24 automatycznie wskazuje numer rachunku bankowego sądu rejestrowego, który jest właściwy dla siedziby Spółki.

opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w wysokości 100 zł, płatna na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu

opłata manipulacyjna operatora płatności.

 

Rejestracja spółki w KRS przez S24

Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – również w ramach portalu S24.

Załącznikiem do wniosku będzie podpisana wcześniej umowa spółki wraz z przygotowanymi załącznikami.

Złożenie wniosku polega na wypełnieniu formularza dostępnego w systemie. Większość danych zostanie automatycznie pobrana z umowy spółki.

Opłacony wniosek trafi do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki, który powinien go rozpatrzyć w terminie jednego dnia od daty wpływu.

Co należy zrobić po wpisaniu spółki do KRS?

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Prawidłowo wypełnioną deklarację PCC-3 podpisaną przez zarząd spółki należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Spółki. Należy także samodzielnie obliczyć wysokość podatku i wpłacić go w terminie 14 dni od dnia zawarcia spółki. Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” (opłata manipulacyjna nie podlega odliczeniu). Stawka podatku PCC od umowy spółki wynosi 0,5%.

2. Numery REGON i NIP

Nadanie numerów REGON i NIP odbywa się automatycznie, na podstawie zgłoszeń złożonych przy rejestracji spółki w KRS i trwa zazwyczaj kilka dni.

W trybie S24 ani urząd skarbowy, ani urząd statystyczny nie zawiadamia o nadaniu numeru NIP lub REGON w tradycyjnej formie. Nie otrzymasz więc zwykłego listu z tych urzędów, tylko powiadomienie w systemie S24.

Potwierdzeniem nadania numeru NIP jest wydruk informacji z KRS, a w przypadku numeru REGON – wydruk z wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej, znajdującej się na stronie internetowej GUS.

3. Zgłoszenie NIP-8

Zgłoszenie NIP-8 należy złożyć w terminie 21 dni.

Jeżeli utworzona Spółka będzie płatnikiem składek termin ten skraca się  tylko do 7 dni. Za niedokonanie rejestracji w tym terminie sąd może nałożyć na spółkę grzywnę, dlatego warto o tym pamiętać.

4. Rejestracja VAT

Wniosek o rejestrację jako podatnik VAT (VAT-R) złóż przed dniem, w którym zostanie wykonana pierwsza czynność podlegająca opodatkowaniu VAT. Powinno to nastąpić, zanim firma zacznie dostarczać towary lub świadczyć usługi.

5. Oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału zakładowego

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru, jeżeli nie zostało ono dołączone do zgłoszenia spółki.

Oświadczenie powinno zawierać informację, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników. Podpisują je wszyscy członkowie zarządu. Złożenie oświadczenia podlega opłacie sądowej 40 zł.

Zakładając Spółkę w systemie S24, takie oświadczenie generuje się w tym systemie lub składa na Portalu Rejestrów Sądowych. Musi być ono podpisane przez wszystkich członków zarządu.

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Każdy przedsiębiorca działający w formie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej oraz akcyjnej (z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych) musi zgłosić informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Co do zasady jest na to 14 dni od dnia rejestracji spółki.

 

Nasza Kancelaria jest wpisana do Rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, co oznacza że możemy w pełni legalnie świadczyć działalność polegającą na świadczeniu usług związanych 
z rejestracją m.in. Spółek z o.o.


Co grozi za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu?
Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie ww. usług jest działalnością regulowaną i może być wykonywana dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów. 

Za prowadzenie działalności na rzecz spółek lub trustów bez uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów grozi kara do 100.000 złotych.

Załóż z nami spółkę z o.o.