Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Doradca podatkowy

to zawód zaufania publicznego, uregulowany ustawą o doradztwie podatkowym.

Żeby zostać doradcą podatkowym należy spełnić warunki opisane w ustawie oraz  trzeba zdać trudny państwowy egzamin, składający się z części pisemnej i ustnej, obejmujący zagadnienia podatkowo-prawne.

Po drugie kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają sześciomiesięczną praktykę u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.

Po trzecie, warunkiem wpisu na listę doradców podatkowych jest złożenie ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

5) wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa w przepisach ustawy Ordynacja Podatkowa.

Czynności doradztwa podatkowego są zastrzeżone dla osób posiadających wpis na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, a wykonywanie ich przez podmioty i osoby nieuprawnione jest zabronione.

Każdy doradca podatkowy ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu oraz zachowania tajemnicy

Naszym klientom w ramach doradztwa podatkowego oferujemy:

  • konsultacje podatkowe stacjonarnie i online,
  • pomoc w założeniu firmy i wyborze optymalnej formy opodatkowania,
  • sporządzanie zeznań oraz deklaracji podatkowych,
  • uzyskanie opinii z zakresu prawa podatkowego,
  • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pisma organów podatkowych,
  • przeprowadzanie audytów podatkowych,
  • sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje z zakresu prawa podatkowego.