PIT-11, PIT-40A/PIT-11A – najważniejsze informacje dla PłatnikaPIT-11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach  i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Kto otrzymuje? Podatnik oraz urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Termin składania: Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu; do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi; w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika – w przypadku gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy; do dnia zaprzestania działalności – w przypadku gdy składający zaprzestali działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym.

Podstawa prawna: Art. 35 ust. 64), art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”; art. 35a ust. 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.5

 

Ministerstwo Finansów w opublikowanym w dniu 15.12.2022 komunikacie przypomina o tym, że:

płatnicy powinni wysłać drogą elektroniczną PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 r. w aktualnych wersjach formularzy a przesyłane informacje powinny zawierać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika.

Płatniku pamiętaj, żeby za 2022 rok wysłać drogą elektroniczną:

PIT-11 – tylko w wersji 29

PIT-11_(29)11

PIT-40A/11A – tylko w wersji 21

PIT-40A11A_(21)17

Tylko najnowsze wersje formularzy umożliwiają ich wypełnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje PIT-11 wersja 28,  które zostały przesłane przed publikacją PIT-11 w wersji 29 nie wymagają korekty.

Prawidłowy numer PESEL/NIP

Przypominamy również o obowiązku wpisywania prawidłowego numeru PESEL/NIP osoby, dla której wysyłasz informację (podatnika). Płatnicy są zobowiązani podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe.

Wpisanie prawidłowych danych PESEL/NIP osoby, dla której płatnik  wysyła informację (podatnika) w dokumentach PIT jest  obowiązkiem płatnika wynikającym z ustawy. Wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999) jest nieprawidłowe i nie pozwoli na przesłanie informacji drogą elektroniczną.

Prawidłowe wpisanie numeru PESEL/NIP w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika.

Umożliwi to:

wygenerowanie i udostępnienie osobie, dla której wysyłasz informację, zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, oraz skorzystanie z ulg i odliczeń, co może umożliwić zwrot nadpłaty podatku,

zalogowanie się osoby do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP.

Brak prawidłowego numeru PESEL/NIP w przekazanych formularzach podatkowych uniemożliwi skorzystanie z elektronicznej formy złożenia zeznania, a tym samym wywiązanie się z obowiązków podatkowych w podatku PIT.

Źródło: podatki.gov.pl

Informacja PIT-11, PIT-40A/11A aktualne i najważniejsze informacje