Działalność gospodarcza – krok po kroku

 
Planujesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą?
Zastanawiasz się, jak dokonać rejestracji nowej firmy krok po kroku?
Stoisz przed dylematem wyboru odpowiedniej formy opodatkowania?
Nie wiesz, jaki kod PKD będzie odpowiedni dla Twojej nowopowstającej firmy?
Nie wiesz z jakich ulg w ZUS skorzystać jako nowy przedsiębiorca?
Nie martw się! W naszej kancelarii z siedzibą w mieście Bielsk Podlaski uzyskasz kompleksowe doradztwo w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Rozwiejemy Twoje wątpliwości dotyczące obowiązków podatkowych. Podczas jednego spotkania wypełnimy wspólnie wniosek o wpis do CEIDG, przygotujemy wszelkie niezbędne dokumenty, np. VAT-R, dokonamy zgłoszenia do ZUS, założymy darmowy firmowy rachunek bankowy w mBank.

Skontaktuj się z nami!

Chętnie przeprowadzimy Cię przez cały proces zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Pobierz_ABC_podatnika

Jeżeli jednak chcesz zająć się tym sam/a – przeczytaj  ten krótki poradnik:

Aby prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej musisz być osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Pamiętaj! Żeby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski, ale musisz być obywatelem jednego z państw członkowskich UE lub państwa członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ważne! Obywatele państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, – jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Przedsiębiorców działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku – na przykład: Piotr Nowak.

Do imienia i nazwiska możesz dodać również inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Piotr Nowak Usługi Marketingowe.

Ważne! Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej.

Swoją firmę możesz prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, na przykład w biurze, również w biurze wirtualnym, we własnym mieszkaniu a także bez stałego adresu lub mobilnie, na przykład jeżeli wykonujesz swoje usługi u klienta.

Pamiętaj! Możesz wybrać opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, jeżeli nie prowadzisz działalności w stałym miejscu.

Ważne! Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być:

 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dzierżawa
 • najem
 • użyczenie.
Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody te są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją do podatku VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody oraz dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Wraz z wnioskiem o wpis swojej działalności do CEIDG możesz również poinformować organ podatkowy jaką formę opodatkowania wybierasz: opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podatek od towarów i usług (VAT) to podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego wartość jest doliczana do każdej transakcji.

Ważne! Podatek VAT płacisz niezależnie od podatku dochodowego PIT i od tego czy PIT rozliczasz na zasadach ogólnych – według skali podatkowej, według stawki liniowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jako przedsiębiorca masz co do zasady obowiązek zarejestrować się do podatku VAT. Nie musisz się jednak rejestrować, gdy:

 • Twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie (tzw. zwolnienie podmiotowe lub
 • sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT(tzw. zwolnienie przedmiotowe).

Do VAT rejestrujesz się na formularzu VAT-R. Musisz go złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Jeżeli masz już numer NIP możesz to zrobić łącznie z rejestracją firmy w CEIDG.

Przedsiębiorcy zobowiązani są prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Księgowość swojej firmy możesz prowadzić w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie lub
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny – musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

We wniosku o wpis działalności do CEIDG podaj numer rachunku bankowego, którym będziesz się posługiwać. Na ten rachunek otrzymasz zwrot podatku z urzędu skarbowego. Jeśli jest to rachunek firmowy, a ty jesteś podatnikiem VAT, ten rachunek znajdzie się na Białej liście podatników VAT.

W kolejnych wpisach dowiesz się o:

białej liście podatników VAT

mechanizmie podzielonej płatności

płatnościach gotówkowych i bezgotówkowych.

Jako przedsiębiorca musisz rozliczać i opłacać za siebie składki do ZUS na:

 • ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczanie chorobowe
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 • ubezpieczenie zdrowotne.
Firmy, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą lub zamknęli poprzednią przynajmniej 60 miesięcy wcześniej oraz nie planują świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy przez pierwszych 6 miesięcy działalności, mogą korzystać z Ulgi na start.

Ulga na start zwalnia Cię z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Po 6 miesiącach możesz skorzystać z kolejnej możliwości obniżenia składki i przez 24 miesiące płacić obniżone składki od preferencyjnej podstawy.

Jeśli nie masz prawa do ulg, musisz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

We wniosku o wpis do CEIDG musisz podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej
 • nazwę skróconą
 • kody PKD
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.
Ważne! Jeśli nie masz NIP ani REGON, to twój wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną automatycznie uzupełnione w twoim wpisie - NIP wciągu 1 dnia roboczego, REGON w ciągu 7 dni.

Potrzebujesz pomocy przy rejestracji swojej działalności gospodarczej? Interesuje Cię doradztwo podatkowe w tym zakresie? Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy! Wyjaśnimy wątpliwości! Pomożemy w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania! Razem wypełnimy wniosek o wpis do CEiDG i pomożemy go przesłać online.

Napisz do nas!  Zadzwoń !

ceidg - Kancelaria Podatkowa Marta Zielińska

źródło: biznes.gov.pl