Doradztwo podatkowe w jednoosobowej działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z nami! Chętnie przeprowadzimy Cię przez cały proces zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej.

O czym musisz wiedzieć prowadząc działalność gospodarczą

Jeżeli jednak chcesz zająć się tym sam/a – przeczytaj  ten krótki poradnik:

Aby prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej musisz być osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Pamiętaj! Żeby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski, ale musisz być obywatelem jednego z państw członkowskich UE lub państwa członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ważne! Obywatele państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, – jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Przedsiębiorców działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku – na przykład: Piotr Nowak.

Do imienia i nazwiska możesz dodać również inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Piotr Nowak Usługi Marketingowe.

Ważne! Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej.

Swoją firmę możesz prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, na przykład w biurze, również w biurze wirtualnym, we własnym mieszkaniu a także bez stałego adresu lub mobilnie, na przykład jeżeli wykonujesz swoje usługi u klienta.

Pamiętaj! Możesz wybrać opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, jeżeli nie prowadzisz działalności w stałym miejscu.

Ważne! Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być:

 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dzierżawa
 • najem
 • użyczenie.

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody te są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją do podatku VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody oraz dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Wraz z wnioskiem o wpis swojej działalności do CEIDG możesz również poinformować organ podatkowy jaką formę opodatkowania wybierasz: opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podatek od towarów i usług (VAT) to podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego wartość jest doliczana do każdej transakcji.

Ważne! Podatek VAT płacisz niezależnie od podatku dochodowego PIT i od tego czy PIT rozliczasz na zasadach ogólnych – według skali podatkowej, według stawki liniowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jako przedsiębiorca masz co do zasady obowiązek zarejestrować się do podatku VAT. Nie musisz się jednak rejestrować, gdy:

 • Twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie (tzw. zwolnienie podmiotowe lub
 • sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT(tzw. zwolnienie przedmiotowe).

Do VAT rejestrujesz się na formularzu VAT-R. Musisz go złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Jeżeli masz już numer NIP możesz to zrobić łącznie z rejestracją firmy w CEIDG.

Przedsiębiorcy zobowiązani są prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Księgowość swojej firmy możesz prowadzić w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie lub
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny – musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

We wniosku o wpis działalności do CEIDG podaj numer rachunku bankowego, którym będziesz się posługiwać. Na ten rachunek otrzymasz zwrot podatku z urzędu skarbowego. Jeśli jest to rachunek firmowy, a ty jesteś podatnikiem VAT, ten rachunek znajdzie się na Białej liście podatników VAT.

W kolejnych wpisach dowiesz się o:

białej liście podatników VAT

mechanizmie podzielonej płatności

płatnościach gotówkowych i bezgotówkowych.

Jako przedsiębiorca musisz rozliczać i opłacać za siebie składki do ZUS na:

 • ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są: ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne jest ubezpieczanie chorobowe
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Firmy, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą lub zamknęli poprzednią przynajmniej 60 miesięcy wcześniej oraz nie planują świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy przez pierwszych 6 miesięcy działalności, mogą korzystać z Ulgi na start.

Ulga na start zwalnia Cię z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Po 6 miesiącach możesz skorzystać z kolejnej możliwości obniżenia składki i przez 24 miesiące płacić obniżone składki od preferencyjnej podstawy.

Jeśli nie masz prawa do ulg, musisz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

We wniosku o wpis do CEIDG musisz podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej
 • nazwę skróconą
 • kody PKD
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Ważne! Jeśli nie masz NIP ani REGON, to twój wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną automatycznie uzupełnione w twoim wpisie – NIP wciągu 1 dnia roboczego, REGON w ciągu 7 dni.

Potrzebujesz pomocy przy rejestracji swojej działalności gospodarczej? Interesuje Cię doradztwo podatkowe w tym zakresie? Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy! Wyjaśnimy wątpliwości! Pomożemy w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania! Razem wypełnimy wniosek o wpis do CEiDG i pomożemy go przesłać online.

ceidg - Kancelaria Podatkowa Marta Zielińska

źródło: biznes.gov.pl